Regulamin świetlicy

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18

                             IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE

 

Podstawa prawna:

– art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

– statut szkoły

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

2.      W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

3.      Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

§ 2. Cele i zadania świetlicy

Do zadań wychowawcy w świetlicy należy w szczególności:

1)     stała obecność w pomieszczeniu, w którym przebywają dzieci;

2)     zaznajomienie dzieci z Regulaminem pracy świetlicy i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania;

3)     organizowanie  pomocy  w  nauce,  tworzenie  warunków  do  nauki  własnej

i  odrabiania zadań domowych w  świetlicy;

4)     organizowanie    gier  i  zabaw    ruchowych    oraz    innych    form    kultury    fizycznej    w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

5)     ujawnianie  i  rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  organizowanie  zajęć

w  tym zakresie;

6)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

7)     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

7) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem

i psychologiem szkolnym.

 

Wychowawca w świetlicy  jest odpowiedzialny za:

 

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

2) utrzymanie właściwego  stanu  estetycznego pomieszczeń świetlicy;

3) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy

i poza nią);

4) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami;

5) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy zgodnie z przepisami prawa.

 

 

§ 3. Założenia organizacyjne

 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6:30 do 16:30.

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie wniosków zgłoszenia uczniów do świetlicy. Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni w każdym roku szkolnym.

3. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione we wniosku.

4. Uczniowie do 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie mogą być odbierane przez dziecko do 10 roku życia. Zgodę na wyjście z osobą małoletnią należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy.

5. W wyjątkowych przypadkach, kiedy dziecko miałaby odebrać osoba nie upoważniona do odbioru we wniosku, potrzebne jest jednorazowe pisemne upoważnienie zapisane na kartce lub w dzienniczku ucznia.

6. Odebranie jednorazowe dziecka przez inną osobę niż upoważniona we wniosku lub jednorazowe samodzielne wyjście ucznia należy zgłosić wychowawcy świetlicy pisemnie, wpisując: osobę upoważnioną, godzinę wyjścia, datę i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

7. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest zaznaczana we wniosku. Godziny wyjścia ucznia ze świetlicy rodzice/opiekunowie prawni ustalają z dziećmi i przekazują wychowawcy świetlicy.

8. Wychowawcy zaznaczają w dzienniku zajęć świetlicy obecność uczniów.

9. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę zachowania dziecka.

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych i innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania ucznia w szkole.

11. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Jeśli rodzic nie odbierze dziecka po zakończeniu pracy świetlicy wychowawca świetlicy ma prawo zawiadomić odpowiednie instytucje.

12. Przyjmowana jest dobrowolna składka za ucznia korzystającego ze świetlicy. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na potrzeby wychowanków świetlicy.

11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami świetlicy, a uczniami.

 

§ 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

1.      Uczeń ma prawo do:

a)      respektowania swoich praw i obowiązków,

b)      życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)      ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)      właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,

f)       uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce oraz przy odrabianiu lekcji,

g)      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)      swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

i)        korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

2.      Uczeń jest zobowiązany do:

 

a)      przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)      przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c)      współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)      aktywnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)       respektowania poleceń wychowawcy świetlicy,

g)      zgłoszenia obecności wychowawcy świetlicy,

h)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i)        przebywania w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę świetlicy,

j)        nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l)        ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5. Nagrody i konsekwencje

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.
Pochwała ustna przekazana rodzicom.
Wpisanie pochwały do dzienniczka ucznia i do dziennika zajęć świetlicy.
Pochwała przekazana wychowawcy klasy.
Stosowane konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad:

Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy.
Wpisanie informacji o nieodpowiednim zachowaniu do dzienniczka ucznia i dziennika zajęć świetlicowych.
Przekazanie informacji do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
Czasowe wykluczenie ucznia z niektórych wyjść lub wycieczek świetlicowych.

 

§ 6. Współpraca z rodzicami

1.      Organizacja zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.

2.      Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.

3.      Rozmowy telefoniczne.

4.      Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.

Aneks nr 1

 

Do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-19. Wchodzi w życie 1.09.2020r.

 1. W świetlicy może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. W czasie trwania opieki świetlicowej wychowawca zobowiązany jest do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę.
 3. Uczniowie wchodząc do sal w świetlicy dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela.
  W każdej sali umieszczone są podajniki ze środkiem dezynfekującym.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, po czym uczniowie myją ręce lub dezynfekują.
 6. Sale i rzeczy wspólne w świetlicy przemywane są przynamniej raz w ciągu dnia oraz po zakończonej pracy świetlicy środkami dezynfekcyjnymi.
 7. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy, którymi nie wymieniają się z innymi dziećmi.
 8. Należy przestrzegać zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości zajęcia będą organizowane częściej na świeżym powietrzu.
 9. W świetlicy dostępne są zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.
 10. Rodzice obierają dzieci dzwoniąc przez wideofon do świetlicy, który umieszczony jest w przedsionku szkoły.
 11. Jeśli dziecko zgłosi złe samopoczucie lub wychowawca zaobserwuje objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną zostanie poinformowany rodzic lub opiekun prawny w celu niezwłocznego odebrania dziecka.

 

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek do 1 września 2020r.